تشک طبی فنر پاکتی

تشک طبی فنر پاکتی:

الف: ارتفاع تشک 22cm

ب: فنربندی پاکتی (منفصل) قرار گرفتن فنرها در پاکت های اسپونباند

پ: قابلیت فرم گرفتن تشک با انحناء بدن

ج: فریم دور پیچی شده با مفتول 4 میل

چ: عدم انتقال ارتعاش فنرها به کل سطح تشک

ح: دولا موکت 1200 گرم در متر مربع در سطح تشک

خ: لایی کوبیده 600 گرم در متر مربع

د: لایی 530 گرم در متر مربع

ذ: لایی 650 گرم پفدار در متر مربع

ه: مدت ضمانت 6 سال

توجه:

کلیه تشک های شرکت پارس خواب داری یک سطح تابستانی (لایی ویسکوز) ویک سطح زمستانی(لایی پلی استر) می باشد که در تابستان گرمای بدن را دفع و در زمستان گرمای بدن را در خود نگه میدارد.