بالش

بالش
بالش وکیوم
بالش وکیوم
بالش پنبه دوزی

این محصول با اوزان 1000 گرم و با دونوع پنبه دوزی و ساده تولید می شود