تشک مهمترین و حیاتی ترین جزء اثاثیه خانه

ما یک سوم از عمرمان را در حالت خواب می گذرانیم. خواب تنها حالتی است که بدن طولانی ترین مدت را در یک حالت می ماند.
در موقع خواب بدن ،ما بطور متوسط 70 حرکت مختلف می کند ولی همـــواره در همان حالت دراز کشیده باقی است.بدن در حالت
خوابیده نه تنها باید خستگی های گــــــذشته را برطرف کند بلکه باید انرژی لازم برای فعالیت آینده را نیز فراهم آورد.سطحی که در 
موقع خواب، بدن روی آن قرار می گیرد نه تنها در انجام تحول حیاتــــی تاثیری تعیین کننده دارد بلکه در شکل دادن به اندام ها مهم 
بدن، بویژه ستـــون فقرات و در نتیجه سلامت جسمی و روحی انسان نیز بسیار مهم است. با توجه به این حقایق،مسلم است که
در میان همه اثاثیه خانه ما ، تشکی که یک سوم عمرمان را روی آن می گذرانیم بستری که مهمترین نقش را درسلامتی جسمی
ما دارد،مهمترین،حساسترین و باارزش ترین جزء اثاثیه خانه ما است و درانتخاب و خرید آن باید نهایت دقت و وسواس رابخرج دهیم.