یک تشک خوب باید؟

1- طرح و ساختش باید طوری باشد که بدن در روی آن به طبیعی ترین و راحت ترین حالت ممکن قرار گیرد.

2- براثر مرور زمان تغییر شکل و کیفیت ندهد و موجب تغییر شکل بدن و بیماری های ناشی از آن نشود.

3- کیفیت و ساختش موجب تسهیل اعمال حیاتی بدن شود.

4- کیفیت مصالح با شرایط اقلیمی محیط تطبیق کند.

5- به علت تماس مداوم بدن باسطح تشک،مصالح ازنوعی باشد که هیچ نوع عارضه وحساسیتی ایجادنکند.